Test kontejnerových spouští pro pušky AR-15

(The AR-15 Drop-In Trigger Roundup)

(autor článku: Jeremy S. / Překlad LittleBoby)

26. 4. 2020

Detail

Existuje asi milión spouští pro platformu AR-15, ale počet kontejnerových spouští je celkem omezený (kontejnerové spouště – spouště, které jsou umístěné v kovovém pouzdře a instalují se jako jeden celek; klasické AR spouště mají několik dílů a musí se instalovat postupně a pracněji). Ve skutečnosti na obrázku výše se můžete podívat skoro na všechny kontejnerové spouště dostupné na trhu v době psaní tohoto článku – k tomu standardní spoušť skládající se z 3 hlavních dílů – a několik dalších, které ještě na trhu nejsou. Po střelbě se všemi z nich a jejich testem na zařízení TriggerScan fy Dvorak Instruments jsme připraveni ukázat vám následující srovnání…

Zleva doprava: Timney, POF, Nord-Arms, TriggerTech, KE Arms, CMC, AR-GOLD, RISE red, RISE black, Velocity, Wilson Combat, BRO, ELF
Níže naleznete fotografie plus subjektivní a objektivní informace o následujících spouštích v následujícím (abecedním) pořadí:

American Trigger Corporation AR-GOLD
Black Rain Ordnance DIT (Drop In Trigger)
CMC Triggers Standard Pull (single-stage)
Elftmann Tactical ELF Match / 3-Gun Trigger
KE Arms DMR Trigger
Nord-Arms AR15 Match Trigger
Patriot Ordnance Factory Trigger System, Drop-In
RISE Armament RA-140 Super Sporting Trigger
RISE Armament RA-535 Advanced-Performance Trigger
Timney AR-15 Skeletonized
TriggerTech TT-AR-15
Velocity Triggers Velocity AR Trigger
Wilson Combat Tactical Trigger Unit, Single Stage

V tomto srovnání nejsou zahrnuty netradiční spouště od fy Tac-Con a Franklin Armory, nebo jakékoliv “white-labeled” verze (jsou to výrobky jedné společnosti, neoznačené z výroby, přeznačené a prodávané jinou společností) spouští uvedených výše (např. fy Lantac přeznačené spouště CMC, fy JJFU označené spouště ELF, Tactical Sh*t přeznačené KE, atd.). Některé značky také nabízejí jedno-odporové a dvou-odporové typy spouští a v těchto případech jsme upřednostnili spouště s jedním odporem, protože většina kontejnerových spouští je právě tohoto typu a můžeme tak spouště lépe vzájemně srovnat.

Co je to kontejnerová spoušť?

Kontejnerová spoušť je taková spoušť, u které vnitřní součástky spouště – jazýček spouště (část na kterou pokládáte prst), sear – spoušťová páka s ozubem (pokud není součástí těla spouště, což obvykle je u platformy AR), kladívko, přerušovač, pružinky atd. — umístěné v jejich vlastním obalu („pouzdře, nebo kontejneru“) a dají se okamžitě používat. Celá tato součástka se jednoduše „spustí“ do spodního rámu zbraně (lower receiver) a zajistí se tam příčným kolíkem kladívka a spouště (dále budeme odkazovat pouze termínem „spoušťové kolíky – trigger pins“). Nicméně tyto kolíky neposkytují vedení při fyzickém kontaktu mezi kladívkem a záchytem kladívka a nejsou také otáčecími/třecími plochami pro kladívko nebo spoušť (to znamená, že kolíky slouží pouze pro zajištění polohy kontejnerové spouště, ale samotné kolíky pro kladívko a spoušť jsou nedílnou součástí kontejneru spouště. Tyto „funkční kolíky“ jsou duté a skrz ně vedou „původní kolíky“, které u originální spouště i fyzicky fungují jako osy otáčení kladívka a spouště. Viz obrázky obou systémů níže).

Jedná se o odklon od standardního typu spouští pušek AR. Jak můžete vidět výše kladívko, spoušť a přerušovač jsou všechny samostatné, volné díly. Díky tomu je montáž složitější, což je ale nejmenším přínosem u kontejnerového typu spouště. Díky tomu že se u standardního spoušťového mechanismu otáčejí kladívko a spoušť na kolících, vzájemná poloha kladívko/záchyt je definovaná relativní polohou těchto kolíků.

A relativní poloha těchto kolíků se může lišit. Různí výrobci používají různé vybavení pro výrobu otvorů pro tyto kolíky v rámech zbraní, přičemž poloha těchto otvorů se může pohybovat na různé hranici dovolené výrobní tolerance. Předpokládejme, že tyto otvory mají určitou toleranci. Z tohoto důvodu, výrobci standardních spouští složených ze samostatných dílů musí tuto toleranci zahrnout do nadměrného přesahu/překrytí záchytu kladívka pro zajištění jeho správné a bezpečné funkce. Při namontování v jedné zbrani může konkrétní spoušť vykazovat větší nebo menší dráhu volného chodu před uvolněním kladívka než v jiné zbrani.

Nic z toho se ale netýká kontejnerových spouští. Výrobce spouště nastavuje přesný vztah/rozměr mezi kladívkem a záchytem díky kontejneru/pouzdru. Díky tomu dále může výrobce snadno doladit chod spouště, napětí pružin, sílu na přerušovači a také jeho přesahy, doladit také propad spouště atd. a všechny tyto hodnoty pevně zajistit. Bez ohledu na tolerance ve vzdálenostech otvorů pro kolíky na vaší konkrétní zbrani, máte vždy přesně daný pocit ze spouště, tak jak to zamýšlel výrobce. K tomu navíc umožňují kontejnerové spouště nastavení geometrie a polohy. U části z testovaných spouští by bylo fyzicky nemožné je složit na pouze jeden kolík pro kladívko a jeden pro spoušť, a přitom tito výrobci udávají, že se jim podařilo zlepšit standardní geometrii a funkci v několika směrech.

Test

Subjektivní informace o každé spoušti budou primárně obsahovat moje postřehy o tom, jak vnímám pocitově odpor spouště, jaký mám pocit z jazýčku spouště, zda vnímám nějaké zvláštnosti nebo nedostatky ve výrobním zpracování/povrchové úpravě atd. Objektivní informace budou obsahovat skutečné údaje jako použité materiály, povrchové úpravy, doporučenou prodejní cenu plus údaje a grafy o základních vlastnostech spouště díky měření pomocí přístroje TriggerScan. Základní údaje o spouštích budou definovány následovně:

Namáčknutí (anglicky take-up nebo pre-travel nebo slack). Jedná se o pohyb jazýčku spouště (a spoušťové páky, pokud se jedná o jeden kus), při kterém nedochází k pohybu na ozubu záchytu kladívka. Jedná se obvykle o záměr v případě 2 odporové spouště, kde je první část chodu spouště navržena pro namáčknutí (a obvykle se dá nastavit odpor a délka tohoto chodu), nebo se také může jednat o nezbytné zlo v případě, že je úderník blokovaný a toto blokování musí být nejprve odsunuto stranou, předtím než může dojít k pohybu záchytu kladívka/úderníku. U jednoodporové spouště se jedná o nechtěný pohyb, u takovéto spouště je vždy cílem nemít žádný volný pohyb.

Spouštěcí odpor. Jedná se o dráhu, kterou musí urazit jazýček spouště od okamžiku, kdy se začne pohybovat spoušťová páka po záchytu kladívka, až do okamžiku, kdy dojde k uvolnění kladívka/úderníku. Tato dráha je ovlivněna délkou překrytí mezi záchytem kladívka a ozubem na kladívku, tvarem záchytu, jeho úhlem a geometrií táhel spouště. Ideální měřitelný odporu je blízký nule.

Uvolnění kladívka. Dojde k němu po sklouznutí ozubu kladívka se záchytu na táhlu spouště. Toto uvolnění je na různých spouštích pocitově různé. Na některých spouštích se jedná o okamžité a náhlé uvolnění celkového napětí na jazýčku spouště. Jedná se o čisté a úplné uvolnění spouště. Představte si to jako zlomení skleněné tyčky, nebo prasknutí sladkého křehkého lízátka. U jiných spouští má chod spouště po uvolnění (propad, definice viz níže) určitý odpor, hrubost, pružnost apod. Jedná se spíše o pocit jako při spouštění a ve skutečnosti opravdu spouštěcí odpor a uvolnění u takovýchto spouští splynou dohromady. Uvolnění může být tedy nejasné a může nastávat v mírně odlišných polohách při každém stisknutí spouště.

Propad. Jedná se o délku hodu jazýčku spouště od okamžiku uvolnění kladívka až do okamžiku, kdy se jazýček zcela zastaví v zadní poloze na dorazu. Stejně jako u namáčknutí se v principu jedná o zbytečný pohyb spouště a ideální hodnota je nulová – bez propadu. Ve skutečnosti to ale není praktické, protože je potřeba díky určitému faktoru volnosti – měkkosti zajistit, aby byla spoušťová páka schopná se posunout dostatečně mimo záchyt kladívka, aby došlo k jeho úplnému uvolnění. Délka propadu je objektivně změřitelná, ale obsahuje také subjektivní část, kterým je pocit ve spoušti při propadu. V nejzadnější poloze může být chod spouště pružný nebo se může jednat o pocit pevného zastavení jako by spoušť narazila do zdi. (a v některých případech tak tomu skutečně je, protože narazí na lučík spouště, rám, kontejner spouště apod.).

Reset (tento termín nepřekládáme). Stejně jako u propadu existuje zde objektivní a subjektivní aspekt hodnocení. Objektivní je opět změřená vzdálenost v milimetrech (palcích) pro pohyb jazýčku spouště od nejzazší polohy do bodu, kdy dojde k resetu (reset definujeme, jako bod, ve kterém můžeme znovu stisknout spoušť směrem dozadu a dojde tím k výstřelu). Subjektivní částí resetu spouště je pocit a zvuk. Většina střelců vyžaduje hmatovou odezvu při resetu – takovou, při které je snadné reset ucítit při střelbě skrz prst na spoušti — a současně zvukový projev resetu — takový, který je možné slyšet, opět i při střelbě. Hmatový a zvukový reset nám říká: „Zastavit! Můžeš opět stisknout“. Umožňuje nám to “poskakování na resetu” což znamená pohybovat prstem na spoušti směrem dopředu jen na minimální nezbytnou vzdálenost. Tím se zvyšuje rychlost, přesnost a konzistence. Opakem tohoto je zlozvyk „sundávání prstu ze spouště při střelbě“, což znamená, že po každém výstřelu se prst na spoušti kompletně zvedne ze spouště a znovu provede celé stisknutí.

Spouštěcí sílamaximální odpor spouště. Jedná se o sílu působící vzad na jazýček spouště, měřenou v kg (nebo lb), kterou je potřeba vyvinout, aby došlo k výstřelu ze zbraně. Ve skutečnosti tato hodnota není až tak důležitá jako ostatní hodnoty, ale je potřeba říci, že lehčí spoušť usnadňuje přesnou střelbu, protože menší odpor méně ovlivňuje zamíření. Na druhou stranu se jedná u určitých situací o bezpečnostní riziko. Některé spouště umožňují uživateli nastavení odporu, jiné to neumožňují. Neexistuje ideální hodnota odporu spouště; záleží na situaci a preferencích střelce.

Informace z přístroje Dvorak TriggerScan

U každé spouště je přiložený graf, který vizuálně zobrazuje 2 hlavní věličiny: sílu působící na spoušť a reset spouště. Síla působící na spoušť je znázorněná modrou čárou a reset je zobrazený tenkou červenou čárou. Svislá osa je síla působící na spoušť v librách (anglická jednotka tlaku) a vodorovná osa zobrazuje dráhu jazýčku spouště v palcích.

Zde pro příklad uvádím ukázkový graf s poznámkami, pro snadnější identifikaci základních údajů, které graf síly působící na spoušť ukazuje – také pro lepší představu jaký je následně pocit ze spouště ve skutečnosti vzhledem k hodnotám v (zeleně = poznámky k síle působící na spoušť, jasná červená nahoře = poznámky k resetu, jasně červený text dole = poznámky k číselným hodnotám zobrazeným v každém grafu):

Spoušť zobrazená v grafu má odpor 3 lb (1,36 kg) a dráhu 0.068 palce (1,7mm) od prvního doteku k uvolnění kladívka. Největší dráhu spouště zabírá spouštěcí odpor daný délkou přesahu záchytu kladívka, menší část zabere namáčknutí. Z grafu můžeme vidět, že odpor je celkem plynulý ale na pár místech na začátku je vidět body zvýšeného odporu a je také vidět, že odpor na jazýčku spouště klesá v průběhu chodu až k uvolnění kladívka. Po uvolnění kladívka, velmi rychle vzrůstá odpor na jazýčku spouště a urazí pouze dráhu 0,037 palce (1 mm) než dosáhne odporu 12 lb (5,4 kg) – tuto hodnotu jsem si stanovil jako ukazatel konce propadu spouště. Tak je to správně, tato spoušť se pohnula sotva o 2,6 mm od prvního dotyku až do tvrdého konce propadu.

Graf resetu vypadá plynule a stejnoměrně se spoušťovou pružinou tlačící jazýček spouště směrem dopředu silou asi 0,85 lb (0,4 kg). Sklouznutí ve vzdálenosti 0,090 palce (2,3 mm) dopředného pohybu je skutečný bod resetu a hmatová podstata „kliknutí“, která je rozpoznaná zařízením TriggerScan jako velmi náhlý skok asi na 1,75 lb (0,8 kg) zpětné síly. S kratší vzdáleností propadu a namáčknutí se vzdálenost resetu stává spíše „drahou pro novou aktivaci spouště“.

Spouště:

Typická spoušť Mil-Spec nebo také spoušť „z jednotlivých součástek“

Naše standardní spoušť je tak trochu strašná, ale je to celkem typická „vojenská spoušť“. Poznámka: rozsah svislé osy na tomto grafu se liší od ostatních tak aby bylo možné zobrazit hodnotu odporu přes 9 lb (4 kg) a dlouhou dráhu spuštění:

Při hodnotě 7 lb (3,2 kg) začíná uvolňování kladívka. A pokračuje a pokračuje. Je to opravdu hrozně tuhý proces. Tento uskákaný graf zobrazuje hrubý, nekonzistentní průběh odporu. Při síle asi 9.2 lb (4,2 kg) začíná tlak klesat a zde také dochází k uvolnění kladívka. Propad je ve skutečnosti extrémně malý, ale celková délka chodu spouště, kousek přes 0.13 palce (3,3 mm) ji dělá s přehledem nejdelší v našem testu asi o 30 % a v některých případech mnohem, mnohem více. Absolutně celé extra délka pohybu pochází z hrubého uvolňování ozubu kladívka.

Během testování se mi nepodařilo naměřit graf chodu resetu u standardní spouště složené z dílů. Bez problémů jsem jej změřil u všech spouští, které jsem testoval, ale u této spouště zařízení prostě odmítlo měření. Pro srovnání rozsahů grafu je zobrazeno víše srovnání spouště ELF a standardní spouště. Standardní spoušť má dráhu chodu cca o 160% delší a asi o 800% delší dobu uvolňování kladívka.

American Trigger Corporation AR-GOLD

Spoušť AR-GOLD používá inovativní konstrukci, která je velkým odklonem od tradiční konstrukce spouští typu AR. Přesunutím ozubu záchytu kladívka na úplný konec kladívka má spoušť menší páku a tlak na třecích plochách. Toto pomáhá dosahovat nízkého odporu spouště bez nutností obětovat tomuto cíli sílu pružiny kladívka.

Kladívko, spoušť s ozubem a přerušovač jsou obzvláště tenké. Nejsem si nyní jistý, jestli na tom opravdu záleží, ale někteří výrobci rádi chlubí tím, že jejich díly mají plnou šířku ¼“ (6,35 mm) a někeří lidé tvrdí, že jsou díly díky tomu odolnější. Nemám na tento problém zatím žádný skutečný názor, ale budu u každého modelu upozorňovat na to, jak je zkonstruovaný.

Pouze dvě spouště v tomto testu nemají systém upnutí spouště uvnitř rámu a spoušť AR-GOLD je jedním z nich. Neobsahuje ustavovací šrouby, pružinky, nebo gumové podložky na spodní straně kontejneru, které poskytují nějaký druh předepnutí.

Nicméně spoušť AR-GOLD (vpravo) a spoušť Wilson Combat trigger (vlevo) používají pružné dráty pro přesné zacvaknutí na kolíky spouště, a díky tomu tyto kolíky také pevně zachytí na správném místě. Díky tomuto řešení se spoušť AR-GOLD v rámu zbraně tak neviklá jako například spoušť CMC, která nemá žádný systém ustavení v rámu, ale tato metoda není tak efektivní jako u ostatních spouští v testu, které systém upnutí používají.

Nainstalovaná spoušť se zlatým jazýčkem spouště vyčuhující z rámu vypadá velmi dobře.

Spoušť AR-GOLD má výraznou délku namáčknutí. Výrobce to prezentuje jako první stupeň u dvoustupňového typu spouště – navrženo jako namáčknutní na slušné pistoli 1911, což také umožňuje, i když je to delší, než u ostatních spouští – s hodnotou odporu asi 0.35 lb (0,15 kg) je ale ve srovnání s hodnotou před uvolněním kladívka cca 2.85 lb (1,3 kg) což já považuji za příliš nízkou hodnotu pro první stupeň odporu. Bez ohledu na to, co tvrdí marketing, z místa, kde sedím, to není nic jiného než mrtvý chod (přestože věřím, že se díky tomu odsouvá ozub bezpečnostní pádové pojistky na stranu). Pokud by tam nebyla tato přidaná dráha, tak efektivní dráha pohybu od začátku posunu na ozubu do uvolnění kladívka by byla asi 0.016 palce (0,4 mm) což je nejkratší v testu (tzn. nejbližší k tzv. nulovému odporu na ozubu). Jednoznačně se jedná o extrémně ostrou spoušť, nicméně by byla pocitově ještě lepší, pokud by odpor jazýčku spouště spadnul blíže nule po uvolnění kladívka. Propad je krátký – normální pro spouště v tomto testu.

Jak můžete vidět na grafu, reset je mnohem kratší než délka chodu. Ve skutečnosti odpovídá celkem přesně začátku odporu spouště po jejím namáčknutí. Nejedná se o náhodu, při využívání funkční dráhy spouště od resetu po uvolnění, nemusí střelec opakovat namáčknutí – no možná trošku – a namísto toho je opět před uvolněním ozubu kladívka. Bohužel ale není reset moc rozpoznatelný prstem a je téměř neslyšitelný, takže při pohybu zpět je nutné spoléhat na svalovou paměť.

Materiál pouzdra a povrchová úprava: Frézovaný hliník, tvrdě eloxovaný
Materiál a povrchová úprava spouště/přerušovače/kladívka: Kladívko a přerušovač jsou z tvrzené nástrojové oceli třídy S7. Spoušť se spoušťovou pákou vypadají jako odlitek s povrchovou úpravou titan/nitrid.
Systém upevnění v rámu: Pružiny drží kontejner na spoušťových kolících, ale není zde systém skutečného upnutí v rámu
Odpor spouště: ~2.85 lb (1,3 kg) v testu
Nastavení: Ano. Odpor spouště je nastavitelný od 1.8 lb (0,82 kg) až k asi 4.5 lb (2,0 kg). Tovární nastavení je ~3 lb (1,36 kg)
Dráha jazýčku spouště do uvolnění kladívka: 0.075″ (1,92 mm) (~0.016″ po odečtení namáčknutí 0,41 mm)
Počáteční namáčknutí: 0.058″ (1,47 mm)
Propad spouště: 0.037″ (0,95 mm)
Dráha resetu: 0.055″ (1,4 mm)
Doporučená cena: $299.95 v USA (v ČR cca 10.000 Kč – Bestpatron)

Black Rain Ordnance Drop In Trigger (DIT)

Fy BRO vyrábí jednoduché, cenově dostupné kontejnerové spouště. Zakřivení jazýčku spouště je u této spouště trochu výraznější než u ostatních a připomíná mi mnoho DA/SA pistolí. Na zadní straně má spoušť vroubkování jako estetický doplněk.

Kladívko a spoušť mají šířku ¼“ (6,35 mm), přerušovač je o něco tenčí. Myslím si, že je použitá standardní pružina pro kladívko, díky čemuž se dá velmi snadno vyměnit uživatelem za jinou. Odpor sopuště není nastavitelný.

Stejně jako u většiny ostatních spouští obsahuje kontejner pár nastavovacích šroubů (utažitelných z horní strany, po tom, co přijdete na to jak odsunout konce pružiny kladívka na stranu), které vystupují na spodní straně kontejneru a upevní spoušť v rámu zbraně silným přitlačením na spoušťové kolíky.

Vroubkování na zadní straně jazýčku spouště vynikne zejména při pohledu zblízka.

Toto je graf velmi dobré spouště. V této skupině spouští ale nijak výjimečně nevyniká – všechny vybrané spouště jsou celkem úžasné – ale jedná se o solidní spoušť, se kterou je radost střílet. Spoušť má dostatek odporu, který pocítíte při pomalém pohybu spouští, ale tento odpor je příjemný a plynulý.

Reset spouště je silný, doprovázený solidním kliknutím, které je možné ucítit i slyšet.

Materiál pouzdra a povrchová úprava: Frézovaný hliník, tvrdě eloxovaný
Materiál a povrchová úprava spouště/přerušovače/kladívka: ocel, ale nijak nespecifikovaná
Systém upevnění v rámu: Sada upevňovacích šroubů
Odpor spouště: ~3.5 lb (1,58 kg) v testu
Nastavení: Ne. Továrně nastaveno na 3.5 lb (1,58 kg)
Dráha jazýčku spouště do uvolnění kladívka: 0.044″ (1,11 mm)
Namáčknutí: 0.00″ (0 mm)
Propad: 0.037″ (0,94 mm)
Dráha resetu: 0.064″ (1,6 mm)
Doporučená cena: v USA $199 (v ČR se neprodává)

CMC Triggers Standard Pull (jedno-odporová, rovný jazýček)

Skutečně se mi líbí jednoduchost kontejneru z ohýbaného ocelového plechu používaného u spouští značky CNC. Jednoznačně je z hlediska výroby tento typ mnohem více efektivní, než obrábění na CNC stroji z kusu hliníku a následná anodizace, přičemž funguje k danému účelu úplně stejně. To ale znamená, že se domnívám, že by se to mělo promítnout do větší úspory nákladů pro spotřebitele (i když CMC na svém webu tvrdí, že úspory nákladů nejsou důvodem, proč spoušť takto navrhli).

Kladívko a spoušť/spoušťová páka vypadají jako ocelové odlitky s velmi pěkně obrobenými a leštěnými funkčními plochami. Kladívko a spoušťová páka mají asi „plnou“ ¼ palcovou šířku a přerušovač je standardní součástka (tzn. mil-spec sady), tenký typ. Kladívková pružina má plnou mil-spec sílu, ale je vyrobená z mnohem kvalitnější nerezové oceli.

Spoušť CMC nenabízí absolutně žádný systém ukotvení spouště uvnitř těla zbraně. Neobsahuje žádné šroubky, nebo pružiny na spodní části kontejneru ani drátové pružiny, které by držely v zajišťovacích kolících spouště (použití samojistících kolíků je tedy nezbytné). Díky tomu se kontejner mírně „viklá“ téměř ve všech tělech zbraní. Kdybych používal tuto spoušť v mojí pušce AR, raději bych přilepil na spodní část kontejneru nějakou pružnou pěnu (např. nějakou samolepící), která by se stlačila během instalace a efektivně tlakem zajistila kontejner proti tělu zbraně.

Spouště CMC jsou dostupné s rovným jazýčkem spouště, jak můžeme vidět zde (háček na konci spouště má být pomůckou při umísťování prstu na spoušť) nebo s prohnutým, standardně vypadajícím jazýčkem. Existují také kontejnery v úpravě Cerakote a také neoznačené kontejnery s unikátními jazýčky spouště, jako například spoušť značky Lantac. Jsou dostupné také dvou-odporové modely.

Namáčknutí s hodnotou 0.005″ (0,13 mm) je způsobené volným uchycením kontejneru v těle zbraně. Poté spoušť CMC vykazuje mírný plynulý lineárně klesající funkční odpor – nejvyšší ze všech spouští v testu – skoro 0,06“ (1,5 mm) před úplným a jemným uvolněním kladívka (jak je vidět z grafu díky minimálnímu poklesu váhy po uvolnění spíše než hluboký pokles dolů k nula lbs) a rychlé zastavení dráhy propadu. Délka resetu je 0,09“ (2,3 mm) velká pro tuto skupinu spouští ale jak můžete vidět je plynulá a konsistentní pocitově při tomto zpětném pohybu a reset samotný je decentně oznámený.

Materiál pouzdra a povrchová úprava: Plech z nerezové oceli třídy 410, bez povrchové úpravy
Materiál a povrchová úprava spouště/přerušovače/kladívka: spoušť a kladívko vypadají jako ocelové odlitky, nicméně materiál a povrchová úprava nejsou specifikované fy CMC. Přerušovač vypadá jako vyrobený ze standardního a je modřený, ale to také není specifikováno fy CMC.
Systém upevnění v rámu: Není
Odpor spouště: ~3.025 lbs (1,37 kg) otestováno
Nastavení: Ne. Továrně nastaveno na 3.5 (v testu), 4.5, 5.5, nebo 6.5 lbs (1,58; 2,04; 2,50 nebo 2,95 kg)
Dráha jazýčku spouště do uvolnění kladívka: 0.068″ (0,17 mm)
Namáčknutí: 0.005″ (0,13 mm) (pohyb kontejneru v rámu zbraně)
Propad: 0.037″ (0,94 mm)
Reset: 0.090″ (2,3 mm)
Doporučená cena: v USA $195.99 (v ČR cca 6 tis Kč – Brownells)

Elftmann Tactical ELF Match / 3-Gun Trigger

Nebudu chodit kolem horké kaše; tahle spouště je moje oblíbená. Spouště Elftmann Tactical Match (plné kladívko) nebo verze 3-Gun (odlehčené kladívko) jsou dobré zejména díky nulovému přechodovému odporu, rychlému uvolnění kladívka, krátkému propadu a krátkému a silnému resetu. Jazýček spouště vypadá hrozně super, pružiny kladívka mají plnou sílu, spoušť a kladívko se otáčejí na utěsněném jehličkovém ložisku a ozub pro poloviční natažení kladívka poskytuje zvýšenou pádovou bezpečnost. Dá se u nich také nastavit odpor spouště.

Vyrobeno elektroerozivním obráběním, vytvrzeno, pro kladívko, přerušovač a spoušť (s pákou) je použitá nástrojová ocel A2 v „plné“ šířce ¼““. Kontejner je z obráběného hliníku, který je eloxovaný. Pružiny kladívka končí kousek před nastavovacími šrouby, takže jejich nastavení je bezproblémové.

Spoušť ELF obsahuje 2 sady ustavovacích šroubů pro upnutí kontejneru uvnitř těla zbraně. Jedinečným je u Elftmann přidání dalších dvou kratších šroubů, které jsou umístěné nad první sadou šroubů. Tyto druhé šrouby poskytují zajištění (neuvolní se pootočením) původních bez nutnosti použití závitového lepidla. Sada také obsahuje tenký ocelový plech – opět je toto řešení jedinečné pro Elftmann (nicméně Timney vám jej na vyžádání zašle také) — který se vloží mezi šrouby a tělo zbraně a zabrání se tak poškrábání vnitřku zbraně (toto se velmi doporučuje zejména při použití polymerového těla zbraně).

Z bočního pohledu tato odlehčená spoušť skoro zmizí. V praxi (tzn. “v reálném životě”) spoušť vynikne trochu víc a já obdivuji její vzhled, zakřivený nebo rovný.

Spoušťová páka spouště ELF sedí naprosto přesně a namáčknutí s hodnotou namáčknutí 0.00000″. Stlačením spouště pocítíte asi tolik pružnosti a pohybu jako byste se snažili posunout stožár s dráty vysokého napětí. Takže v tomto případě dosáhne síla 2.9 lbs (1,3 kg) a spoušť vystřelí. Program TriggerScan dokáže zobrazit dráhu spouštění o délce 0.0185″ (0,5 mm), ale já ji ucítit nedokážu. Připadá mi to jako již výše zmíněné zlomení skleněné tyčky. Graf zobrazuje, jak dramatické spuštění je, síla se pohybuje od plného odporu spouště okamžitě téměř k nule, což se stane i pokud si nastavíte odpor spouště až na 4 lbs (1,8 kg). Kladívko následně udeří tak silně, že program TriggerScan zareaguje poskočením zpět v čase, než zamíří znovu k spouštěcí síle na cestě propadem spouště.

Reset je plynulý a krátký ~0.047″ (1,2 mm), před nejsilnějším a nejvíce slyšitelným – jak zvukově, tak pocitově – KLIKNUTÍM resetem v této soutěžní třídě spouští.

Materiál pouzdra a povrchová úprava: hliník, anodizovaný
Materiál a povrchová úprava spouště/přerušovače/kladívka: tvrzená A2 nástrojová ocel, bez uvedené povrchové úpravy
Systém upevnění v rámu: sada upevňovacích šroubů s pojistnými šrouby
Odpor spouště: ~2.9 lbs (1,3 kg) otestováno
Nastavení: Ano, od asi 2.5 lbs do 4 lbs (od 1,1 kg do 1,8 kg)
Dráha jazýčku spouště do uvolnění kladívka: 0.0185″ (0,5 mm)
Namáčknutí: 0.00″
Propad: 0.041″ (1 mm)
Reset: 0.047″ (1,2 mm)
Doporučená cena: $259 typ Match, $279 typ 3-Gun (v ČR se neprodává)

KE Arms DMR Trigger

Stejně jako u spouště ELF, jsou všechny kritické součástky vyrobené elektroerozivním obráběním z nástrojové oceli A2. Následně jsou buď ošetřené vrstvou Titan Nitridu (vzniká tak tzv. zlatý povrch – značeno TiN) nebo povrchovou vrstvou melonit, které vytváří černý povrch. Kontejner je vyrobený obráběním z hliníku a eloxovaný. Doporučené prodejní ceny jsou velmi konkurenční, stejně jako kvalita.

Kladívko, spoušťová páka/spoušť a přerušovač jsou vyrobené v plné šířce ¼“. Konce pružiny kladívka končí kousek před sadou upevňovacích šroubů. Stříbrné šrouby viditelné nahoře jsou primárně určené pro nastavení síly a odporu resetu spouště, ale mírně ovlivňují také spouštěcí odpor spouště.

Stejně jako u jiných spouští tlačí upevňovací šrouby kontejner spouště proti příčným kolíkům a udržují spoušť pevně na jejím místě.

Spoušť není zrovna jemná, ale vypadá dobře. Jemné zaoblení plus poloměr jazýčku spouště ji dělá velmi příjemnou pro spouštěcí prst.

Takto by mělo vypadat perfektní uvolnění spoušťového kladívka; hluboký propad přímo k nulovému odporu. Ano, je tam nějaký spouštěcí odpor, ale dá se odhalit pouze při velmi pomalém spouštění. Také je možné ucítit trochu drhnutí, což je myslím způsobeno TiN potahem. Se spouští jsem vystřelil pouze pár stovek ran, předtím, než jsem ji otestoval pomocí TriggerScan a vsadil bych se, že spoušť se stane plynulejší po několika dalších stovkách ran. Nebo např. po mírném vyleštění.

Reset je o něco jemnější než ideální a je slušně krátký, ale nestojí za to více rozebírat v této velmi tvrdé konkurenci.

Materiál pouzdra a povrchová úprava: hliník, eloxovaný
Materiál a povrchová úprava spouště/přerušovače/kladívka: nástrojová ocel A2, povrchová úprava TiN nebo melonite
Systém upevnění v rámu: sada šroubů
Odpor spouště: ~3.32 lbs (1,5 kg)
Nastavení: Ano. Z výroby je nastaven odpor asi 4.5 lbs (2 kg), ale podařilo se mi nastavit odpor od 3 lbs (1,4 kg) až skoro do 5 lbs (2,3 kg)
Dráha jazýčku spouště do uvolnění kladívka: 0.035″ (0,9 mm)
Namáčknutí: 0.00″
Propad: 0.050″ (1,3 mm)
Reset: 0.075″ (1,9 mm)
Doporučená cena: $189.95 (úprava TiN), $179.95 (úprava melonite), neprodává se v ČR

Nord-Arms AR15 Match Trigger

Fy Nord-Arms se nachází v Estonsku a prodává hromadu výrobků pro platformu AR-15 — úsťové brzdy, spouště apod. — v US začínají letos počátkem konce jara nebo léta (myslím, že přes firmu Brownells). Spoušť AR15 Match Trigger, kterou zde testujeme je spoušť ve výrobní podobě, přestože Nord zamýšlí ještě přetvarovat design hliníkového kontejneru tak aby byl užší a schopný umístění do více typů zbraní (některé z nich jsou totiž ještě více omezené, než je normalní Mil-Spec blízko zadní části vybrání pro ovládání pojistky) předtím, než finální verze přijde na přepážky obchodů.

Kladívko, spoušť/spoušťová páka a přerušovač jsou vyrobeny z tvrzené nástrojové oceli (typ S7 pro kladívko, A2 pro zbytek) a mají plnou šířku. Kontejner je z eloxovaného hliníku. Pružina kladívka má pocitově plnou sílu a správně napichuje zápalky s NATO-specifikací. Dva šrouby umožňují nastavení síly spouštění a míru překrytí přerušovače.

Dva upevňovací šrouby v zadní části kontejneru upevňují kontejner uvnitř těla zbraně.

Jazýček spouště má tvar a profil, který je příjemný na dotek. Esteticky jde v podstatě o udržení chodu spouště na úrovni sportovní spouště.

Spoušť Nord má něco, co bych popsal spíše jako odvalovací uvolnění než ostré uvolnění. Upřimně v tomto případě graf zde neodvádí dobrou práci v zobrazení toho co cítíte. Místo toho abyste cítili odpor proti pevné stěně, dokud náhle nedojde k uvolnění, páka spouště Nord jako by byla odpojená od kladívka. Senzační je, že lehkost, plynulost dráhy pohybu páky spouště a náhlé uvědomění si, že kladívko se uvolnilo, ale spoušť se stále pohybuje tak jako by se nic nestalo. Navzdory pohybu směrem nahoru v odporu na grafu přesně před uvolněním a zřejmý propad po uvolnění kladívka, v praxi se toto uvolnění takto výrazně neprojevilo na mám prstu. Toto současně s malým odporem definuje „překvapivé spuštění“, což může být celkem vyžadované při některých typech střelby.

Zároveň, zatímco držím jazýček spouště pevně namáčknutý proti dorazu spouště, manuální natažení kladívka se nepocítí jako poskočení (přerušovač najede na záchyt na kladívku) přes spoušťovou páku tak jako je to obvyklé. A opět při resetu, který je pocitově mírný a celkem tichý. Celkově je spoušť velmi plynulá a páka spouště je pocitově izolovaná od mechanického pohybu který se odehrává nad ní. Pokud hledáte odvalovací, překvapivé spuštění – a takové definitivně jsou – spoušť Nord-Arms AR15 Match Trigger je slušný konkurent.

Materiál pouzdra a povrchová úprava: 6061-T6 hliník, tvrdě eloxovaný
Materiál a povrchová úprava spouště/přerušovače/kladívka: Kladívko je z nástrojové oceli S7, spoušť/páka a přerušovač jsou z nástrojové oceli A2
Systém upevnění v rámu: sada šroubů
Odpor spouště: ~1.97 lbs (0,9 Kg) testováno
Nastavení: Ano. Nastavitelné od ~1.3 lbs (0,6 kg) do ~3.3 lbs (1,5 kg). Z výroby je odpor nastavený od 1.8 do 2.0 lbs (0,8 – 0,9 kg)
Dráha jazýčku spouště do uvolnění kladívka: 0.032″ (0,8 mm)
Namáčknutí: 0.00″
Propad: 0.057″ (1,5 mm)
Reset: 0.0755″ (1,9 mm)
MSRP: $145 (není dostupné v ČR)

Patriot Ordnance Factory Trigger System, Drop-In

Fy POF vyrábí jejich jednostupňové, nenastavitelné spouště v několika variantách odporu a s několika tvary jazýčků spouště. V tomto případě máme standardní, zakřivenou spoušť s odporem 4,5 lb (2,0 Kg). Stejně jako mnoho ostatních spouští v tomto srovnávacím testu, fy POF používá nástrojovou ocel A2 pro spoušť/páku, přerušovač a kladívko a všechny díly jsou nitridované. Kontejner je z eloxovaného hliníku.

Kladívko a spoušť/páka mají šířku 1/4“ (6,4 mm), přerušovač je úzký. Vypadá to, že spoušť používá normální kladívkovou pružinu AR-15. Spoušť nemá žádné vnitřní nastavení, včetně šroubů, které by upevnily kontejner v těle zbraně.

To ale neznamená, že spoušť POF se uvnitř těla zbraně viklá, stejně jako spoušť CMC. Namísto sady šroubů stejně jako u skoro všech ostatních spouští ve srovnání obsahuje spoušť fy POF dva polyuretanové pružné podložky. Pružné podložky se mají trochu stlačit během instalace, což vede ke konstantnímu tlaku nahoru proti kolíků zajišťujícím spoušť v těle zbraně. Je to snadné, funkční a není možné na to zapomenou při montáži.

Standardně vypadající jazýček spouště. Pro ty, co chtějí něco více zajímavého, fy POF nabízí jejich EPF (spouště s vylepšenou polohou prstu) stejně jako skeletonové rovné spouště.

Velikost vzájemného posunu záchytu a páky spouště je možné ucítit pouze pokud budete tisknout spoušť velmi pomalu a očekávat překvapující spuštění. Při střelbě na ocelové terče ve vzdálenosti 880 yardů (264 m) s touto spouští, jsem cítil částečné zastavení spouště a následný malý pohyb asi o 0.028″ (0,7 mm) a potom uvolnění kladívka, které bylo vskutku velmi pěkné. Mám rád tyto typy spouští, kdy při uvolnění kladívka klesne odpor skoro na nulu a pak je možné cítit pohyb kladívka skrz jazýček spouště.

Graf zobrazuje cvaknutí resetu, které vypadá trošku pomalé a jemné, ale pocitově i zvukově se jedná podle mě asi o průměr. Kontejnerová spoušť fy POF strávila ve skutečnosti v mojich zbraních celkem dost času a je to opravdu dobrá spoušť. Graf nahoře může vypadat celkem hrubě oproti skupině hvězdných spouští, ale to popírá skutečnost, že spoušť POF je super ostrá pro normální nebo sportovní využití a je spolehlivá s velmi dobrým výkonem a za velmi dobrou cenu. Je také „blbu vzdorná“ protože zde není možnost nastavení a nutnost speciálních kroků při instalaci.

Materiál pouzdra a povrchová úprava: obrobený hliník, tvrdě eloxovaný
Materiál a povrchová úprava spouště/přerušovače/kladívka: nástrojová ocel A2, nitridované
Systém upevnění v rámu: pružné podložky
Odpor spouště: ~4.48 lbs (2,0 kg) testováno
Nastavení: Ne. Z výroby nastavena na 4.5 lbs (2,0 kg) – fy POF také prodává spouště s odporem 4 lb (1,8 kg) a 5.5 lb (2,5 kg)
Dráha jazýčku spouště do uvolnění kladívka: 0.041″ (1 mm)
Namáčknutí: 0.00″
Propad: 0.045″ (1,1 mm)
Reset: 0.068″ (1,7 mm)
MSRP: $199.99 (cena v ČR cca 5 tis Kč – dodává Brownells)

RISE Armament RA-140 Super Sporting Trigger

Spoušt RISE Armament „Black Fallout“ vstoupily do království spouští Velocity a dostali se na jejich místo stejnou cenou jako současný cenový král. Při ceníkové ceně pouze $129 se jedná o vynikající spoušť, která je také nabízená v jednoduché a spolehlivé variantě kontejnerové spouště. Design vypadá obvykle a nedá se říci, že fy RISE obětovala moc pro dosažení této cenové úrovně.

Kladívko a spoušť/páka mají plnou šířku, přerušovač je mírně tenčí ale ne tak jako u některých jiných spouští. Myslím si, že tato spoušť používá standardní kladívkovou pružinu AR-15 což znamená, že konce pružiny zakrývají šrouby pro upevnění kontejneru do těla zbraně. (což je stejné u mnoha jiných spouští).

Zajišťovací šrouby? Ano jsou tu. Celkem se mi líbí, jak jsou umístěny horizontálně přesně uprostřed mezi zajišťovacími kolíky. Na konci jsou vroubkované, aby se zabránilo jejich povolení.

Nejsem velký příznivec estetika nebo pocitu u jazýčku spouště, který má takové zakřivení jako tento (nebo u spouště BRO), ale funkčně je očividně bez problému. A jako jedno z pozitiv, přestože je spíše podhodnocovaná je zde aspoň kvalita spouště předmětem překvapení.

Bez jakýchkoliv problémů, plynulý chod pouze 1/3 dráhy oproti spouštím, které jsou složené ze samostatných dílů, úžasné uvolnění kladívka, krátký a plynulý propad, plynulý a přesný reset. Jedná se o dobrou jednostupňovou spoušť. Ve skutečnosti velmi dobrou. Za 129$ je to úžasná spoušť.

Materiál pouzdra a povrchová úprava: obrobený hliník, tvrdě eloxovaný
Materiál a povrchová úprava spouště/přerušovače/kladívka: nástrojová ocel, bez udání povrchové úpravy
Systém upevnění v rámu: sada šroubů
Odpor spouště: ~3.97 lbs (1,8 kg) testováno
Nastavení: Ne. Z výroby nastaveno na cca 3.5 lbs (1,6 kg)
Dráha jazýčku spouště do uvolnění kladívka: 0.042″ (1,1 mm)
Namáčknutí: 0.00″
Propad: 0.047″ (1,2 mm)
Reset: 0.0655″ (1,7 mm)
MSRP: $129 (tato spoušť není v ČR dostupná)

RISE Armament RA-535 Advanced-Performance Trigger

Spoušť RISE APT neboli Advanced Performance Trigger, byla na trh uvedena před „černou“ spouští a nabízí ještě lepší výkon plus agresivnější vzhled. Ale samozřejmě za cenu skoro dvojnásobnou oproti „černé“ spoušti.

Tvarovaný, skeletonový kontejner z hliníku vypadá perfektně a jedním z přínosů úhlu na jeho konci je to že trošku odkrývá konce kladívkové pružiny. Díky tomu je snadnější je zatlačit směrem dovnitř pro přístup k sadě šroubů. Spoušť/páka a kladívko mají plnou 1/4“ šířku a přerušovač je trochu tenčí. Sada šroubů pro nastavení odporu spouště je zalepená z výroby a nedoporučuje se její změna běžným uživatelem.

Stejně jako u „černé“ spouště fy RISE dva upevňovací šrouby jsou obecně ve stejné poloze.

Nemějte strach jazýček spouště pouze vypadá jako ostří nože. Jazýček spouště má celkem přímý profil, ale není zcela plochý a má mírné zaoblení na přední hraně. Osobně si myslím, že by bylo ještě mnohem více pohodlnější, kdyby měla spouště méně zaoblenou přední hranu, ale stále je to bez problémů.

Spoušť není zcela perfektní, protože spuštění by bylo pocitově lepší, pokud by křivka spuštění vypadala více jako obrácený kbelík nebo spíše jako špičatá hora. (např. spoušť ELF), ale při většině střelby je pocitově stejně ostrá jako jiné. Pokud se ale pokusíte spouštět šíleně pomalu, tak vám bude snižování odporu na dráze spouště připadat jako spuštění, takže samotné uvolnění kladívka můžete pocítit jako mírné zapružení. Ale v realitě v 98% střelby není vůbec možné rozpoznat tento „papírový“ odpor a vy máte pocit správného „křupnutí“.

Propad je neskutečně krátký – nejkratší v testu se slušným náskokem – a reset je slyšitelný a hmatově rozpoznatelný.

Materiál pouzdra a povrchová úprava: obrobený hliník, tvrdě eloxovaný
Materiál a povrchová úprava spouště/přerušovače/kladívka: nástrojová ocel, povrchová úprava nespecifikována
Systém upevnění v rámu: sada šroubů
Odpor spouště: ~3.75 lbs (1,7 kg) testováno
Nastavení: Ne. Z výroby nastaveno na 3.5 lbs (1,6 kg)
Dráha jazýčku spouště do uvolnění kladívka: 0.034″ (0,9 mm)
Namáčknutí: 0.00″
Propad: 0.026″ (0,7 mm)
Reset: 0.054″ (1,4 mm)
MSRP: $259 (není dostupná v ČR)

Timney AR-15 Skeletonized

 

Spouště fy Timney jsou zlatým stadardem na trhu se spouštěmi a není tomu tak proto, že mnoho jejich modelů mají ve skutečnosti zlatou barvu. Firma, které je vyrábí se považuje všeobecně za dodavatele špičkových spouští všech druhů pro opakovací nebo samonabíjecí pušky a spoušť pro AR-15 není výjimkou.

Spoušť Timney sadu šroubů pro nastavení odporu a délky chodu spouště a jeden pro délku chodu/překrytí přerušovače, ale tyto šrouby jsou nastavené z výroby a jsou zalepeny. Obvyklý uživatelé by se neměli pokoušet toto nastavení měnit, mohou pouze posunout konce kladívkové pružiny do stran tak aby měli přístup k upevňovacím šroubům. Přerušovač je širší než u mnoha spouští, ale nemá stejnou šířku jako kladívko a spoušť/páka spouště.

Sada upínacích šroubů pro upevnění do těla zbraně. Ve většině případů stačí tyto šrouby pro vytvoření tlaku směrem nahoru tak aby se upevnily standardní kolíky spoušťového ústrojí. Mnoho kontejnerových spouští nabízí možnost po použití samojistících kolíků (např. KNS) a některé spouště v testu již byly vybavené těmito kolíky, ale tyto jsou zřídka opravdu zapotřebí.

Skeletonová spoušť je drahá, ale vypadá velmi pěkně. Samozřejmě nyní když Timney začal nabízet přímé spouště musím se vydat tímto směrem. Připouštím, že si potrpím na vzhled a pocit přímého jazýčku spouště.

Další vynikající spoušť a opět další případ, kdy mohu pohnout jazýčkem spouště, aniž by zbraň vystřelila – je zde právě takové překrytí, aby se to dalo uskutečnit – ale vyžaduje to pečlivou snahu. Při normálním střeleckém použití je spoušť super ostrá s čistým plným spuštěním. Reset je celkem hmatatelný a slyšitelný.

Materiál pouzdra a povrchová úprava: obrobený hliník, eloxováno
Materiál a povrchová úprava spouště/přerušovače/kladívka: ocel, ale typ a povrchová úprava není specifikovaná
Systém upevnění v rámu: sada šroubů
Odpor spouště: ~3.42 lbs (1,6 kg) testováno
Nastavení: Ne. Z výroby jsou volby nastavení 3-, 4-, a 4.5 lb (1,4; 1,8 a 2,0 kg)
Dráha jazýčku spouště do uvolnění kladívka: 0.034″ (0,9 mm)
Namáčknutí: 0.00″
Propad: 0.042″ (1,1 mm)
Reset: 0.060″ (1,5 mm)
MSRP: $291.15 ($228.75 se standardním jazýčkem  spouště), cena v ČR cca 9 tis Kč (Bestpatron, Brownellls, Alfatactical)

TriggerTech TT-AR-15

Design spouště TriggerTech je odklonem od standardního designu s interním táhlem spojující spoušťovou páku s přerušovačem. Navíc jejich “Frictionless Release Technology” (Technologie uvolnění bez odporu) zahrnuje volně uložený váleček mezi spoušťovou pákou a kladívkem namísto přímého kluzného dotyku dvou povrchů.

Unikátní jsou také všechny vnitřní díly z nerezové oceli a nastavovací šrouby odporu spouště s klikáním.

Dva aretační šrouby v zadní části kontejneru tlačí kontejner směrem nahoru proti zajišťovacím kolíkům, čímž jistí polohu kontejneru uvnitř těla zbraně.

Dlouhý, zahnutý jazýček spouště je natažený odshora dolů, pokud máte na zbrani standardní rovnou spodní část lučíku, což si myslím vypadá velmi dobře. Fy TriggerTech také nabízí perfektně vypadající spoušť s plochým jazýčkem spouště. Standardní přírodní povrch nerezové oceli vyčnívá, ale ne tak výrazně jako zlaté jazýčky spouště u spouští AR-GOLD a KE.

Stejně jako u ostatních grafů v tomto článku, jsou zde ve skutečnosti dva odpory spouště překryté navzájem. Některé spouště jsou očividně více konzistentní než jiné a spoušť TriggerTech je jedna z těch nejkonzistentnějších. To je také deklarovaným cílem válečkového systému, a vypadá to, že toho bylo dosaženo. Nyní systém táhla sice vytváří nejaký odpor při namáčknutí, ale i s tím dosahujeme pohybu asi 0.020″ na dráze pohybu spoušťové páky před uvolněním kladívka, což je mezi nejnižšími hodnotami v testu. Vskutku uvolnění je pocitově super ostré.

Reset spouště TriggerTech’s je jednoznačně kratší, než celkové délka chodu což se projevuje ve schopnost kontrolovat reset, takže není potřeba namačkávat spoušť při dalším výstřelu. Hmatová a sluchová odezva resetu je spíše průměrná. Celkově se jedná o vynikající spoušť a je určená pro ty střelce, kteří preferují trochu „prvního stupně“, kterých je celkem hodně, je to jeden z hlavních kandidátů při konkurenční ceně.

Ano, to co jsem řekl o namáčknutí u spouště AR-GOLD zde platí také, ale toto jsem shledal více „přijatelné“ u spouště TriggerTech a to ze dvou důvodů. Zaprvé, namáčknutí je více než o polovinu kratší (TriggerTech je také navržena pro pocit jako u špičkové pistole 1911 a z tohoto důvodu je délka namáčknutí více shodná s tímto typem zbraně). Zadruhé při odporu spouště ~0.70 lbs (0,3 kg) je tato hodnota více než dvakrát vyšší než namáčknutí u spouště AR-GOLD a díky tomu se pocitově podobá mnohem více jednostupňové spoušti. K tomu je reset silnější, takže je snadnější se vyvarovat opakování namáčknutí při následném výstřelu.

Materiál pouzdra a povrchová úprava: obrobený hliník, eloxované
Materiál a povrchová úprava spouště/přerušovače/kladívka: nerezová ocel 440C, bez povrchové úpravy
Systém upevnění v rámu: sada šroubů
Odpor spouště: ~2.39 lbs (1,1 kg) testováno
Nastavení: Ano. Nastavení s klikáním od 2 lbs do 5 lbs (0,9 kg do 2,3 kg)
Dráha jazýčku spouště do uvolnění kladívka: 0.045″ (~0.020″ po namáčknutí) (1,1 mm)
Namáčknutí: 0.024″ (0,6 mm)
Propad: 0.035″ (0,9 mm)
Reset: 0.053″ (1,3 mm)
MSRP: $199.99, cena v ČR cca 7 tis Kč (Bestpatron)

Velocity Triggers Velocity AR Trigger

Toto byla nejlevnější spoušť předtím, než se objevila spoušť RISE black, nicméně jsem viděl v akci u několika prodejců spoušť Velocity za nižší cenu $115. Naše recenze s hodnocením 4.5 hvězdy je dostupná na našich stránkách. Pan Tom Vehr majitel fy Velocity Triggers, tvořil návrhy a řídil produkci u Timney a Knight Rifles celkem po 27 let předtím, než nastartoval Velocity, takže je správné říci, že asi ví o problematice spouští celkem dost. Říká se, že vy minulosti byla diskuze týkající se bezpečnosti spouště Velocity AR Trigger, kterou jsem probral ve výše zmíněné recenzi v části „Bezpečnost“.

Kladívko, přerušovač a spoušť/páka jsou vyřezané z tvrzené nástrojové oceli. Kladívko a přerušovač jsou opatřené povrchovou úpravou Robar NP3, zatímco spoušť je černěná a ručně leštěná. Kladívková pružina má zkrácené konce tak aby nepřekrývaly upevňovací šrouby. Šrouby nastavení umožňují nastavení odporu spouště/předepnutí, ale nejsou určené pro nastavení běžným uživatelem.

Jak jsme mohli předpokládat, tak upevňovací šrouby zajišťují Velocity Trigger v těle zbraně.

Další esteticky podceněný jazýček spouště. Mírný poloměr zahnutí a zakulacená přední část jsou přijemné na dotek.

Z grafu je vidět očividné sklouznutí v průběhu odporu spouště během části pohybu spoušťové páky po záchytu na kladívku, ale všeobecně je uvolnění kohoutu je tak rychlé, že opět není rozpoznatelné, pokud se nesnažíte pohybovat se spouští nejpomaleji jak je to fyzicky možné. Pokud to tak provedete, dá se spoušť „odstupňovat“ na něco co je, jak předpokládám malé sklouznutí. Nejpravděpodobnější je, že se toto samo časem „zaleští“ stejně jako jakýkoliv kluzný povrch. Tento typ průběhu odporu spouště (tvar obráceného kbelíku) je pocitově velmi příjemný a spuštění je velmi čisté, rychlé s náhlým propadem k nulovému odporu.

V tomto případě vypadá reset dlouhý, protože odpor při propadu spouště je trochu gumový a měřící přístroj TriggerScan pokračoval v měření až do dosažení odporu 12 lb (5,4 kg – zařízení měřilo až do dosažení hodnoty 12 lb). V místech, kde se graf posunoval k 12 lb jsme viděli pokračující posun propadu spouště o asi 0.077″ (2 mm) celkové délky, což znamená, že reset se musí směrem dopředu posunout o tuto celou vzdálenost. Při skutečné střelbě není možné stisknout spoušť silou 12 lb po tom co dojde k jejímu uvolnění při 3,14 lb (1,42 kg). Nicméně stejně jako u ostatních spouští spoušť Velocity nemá velkou vůli při namáčknutí, takže dráha resetu bude vždy velmi blízká dráze pohybu spouště po stisknutí. Při reálném použití bude, jak věřím spíše blízký 0.066“ (1,7 mm). Reset sám o sobě je trochu jemnější, než je průměr této skupiny, ale stále je dostatečně rozpoznatelný skrz spouštěcí prst ruky.

Materiál pouzdra a povrchová úprava: 6061 hliník, eloxovaný
Materiál a povrchová úprava spouště/přerušovače/kladívka: vše z nástrojové oceli, jazýček spouště je černěný a leštěný, přerušovač a kladívko mají úpravu Robar NP3
Systém upevnění v rámu: sada šroubů
Odpor spouště: ~3.14 lb (1,42 kg) testováno
Nastavení: Ne. Dostupné přednastavené na 3, 4 nebo 4.5 lbs (1,4; 1,8 nebo 2 kg)
Dráha jazýčku spouště do uvolnění kladívka: 0.034″ (0,9 mm)
Namáčknutí: 0.00″
Propad: 0.042″ (1,1 mm)
Reset: 0.080″ (2 mm)
MSRP: $150 (Cena v ČR cca 4000 Kč – Brownells.cz)

Wilson Combat Tactical Trigger Unit, Single Stage

Fy Wilson Combat nabízí pět typů kontejnerových spouští pro pušky AR-15, z čehož jsou tři dvoustupňové a dvě jednostupňové. Tyto spouště se odlišují od zbytku „smečky“ několika věcmi, včetně kontejneru obrobeného z tyčové oceli, unikátního vnitřního návrhu, přičemž vnitřní součástky jsou vyrobeny z jiného typu oceli než u ostatních, použitím předepínacích pružin namísto šroubů pro upevnění kontejneru do těla zbraně a pojistné pružiny u každého otvoru pro zajišťovací kolík, a nakonec poloviční záchytný ozub pro pádovou odolnost.

Spouště Wilson jsou nastavené z výroby pro konkrétní odpor; v tomto případě 4 lb (1,8 kg). Odstraněním šroubů nastavení jakéhokoliv druhu znamená, že uživatel nemá možnost nic pokazit ani na nic zapomenout. Stejně jako u spouště POF, tuto spouště je možné pouze nainstalovat a hned ji začít používat.

Tyto dvě pružiny, které vymezují vůli kontejneru uvnitř spouště jsou velmi tuhé a je nutné je stlačit, aby pro zastrčení kolíků spouště skrz otvory v kontejneru. Musím přiznat, že tato spoušť je nejtěžší na instalaci, protože je nutné současně tlačit na kontejner a srovnávat otvory v těle zbraně s otvory v kontejneru a také je potřeba klepnutím tyto kolíky dostat přes záchytnou pružinu v každém z otvorů. Samozřejmě, že všechno je relativní a stále se jedná o mnohem snazší a jednodušší a nekomplikovanou instalaci ve srovnání s typickou vícedílnou spouští.

Tato spoušť vypadá jako standardní spoušť Mil-Spec ale rozhodně se tak nechová. Všechny hrany jsou kulatější a povrchová úprava je pěknější. A to spuštění to je prostě vynikající.

Možná má tato spoušť delší propad a díky tomu i reset, ale spuštění je pocitově neuvěřitelné. Jednoznačně jeden z mých favoritů, možná bych ji umístil na druhé místo za spoušť ELF z hlediska nejlepšího spuštění. Ve skutečnosti obsazuje moje osobní druhé místo všeobecně.

Zatímco propad je spíše delší, ale většina se odehrává s tak malým odporem, který okamžitě po spuštění zmizí a následné zastavení je pak náhlé a pevné. Zjednodušeně řečeno u některých spouští mohu vysledovat uvolnění spouště a zastavit prst před dosažením zadního dorazu. U spouště Wilson je uvolnění tak kompletní (klesající téměř k nulovému odporu) a dráha propadu je má tak malý odpor, že spoušť se okamžitě po uvolnění posune k zadnímu dorazu a při pohybu mezitím nelze poznat žádný odpor. Stejně bych si ale představoval tento reset kratší. Pokud by tomu tak bylo tak by se jednalo skoro o remízu se spouští ELF, pokud by tato spoušť neměla tak vynikající reset. Spoušť Wilson současně vykazuje silnější odezvu resetu, než je průměr.

Materiál pouzdra a povrchová úprava: obrobeno z ocelové tyčoviny
Materiál a povrchová úprava spouště/přerušovače/kladívka: ocel H13
Systém upevnění v rámu: tuhé pružinky
Odpor spouště: ~3.35 lbs (1,5 kg) testováno
Nastavení: Ne. Nastaveno z výroby na 4 lbs (1,8 kg)
Dráha jazýčku spouště do uvolnění kladívka: 0.025″ (0,6 mm)
Namáčknutí: 0.00″
Propad: 0.060″ (1,5 mm)
Reset: 0.072″ (1,8 mm)
MSRP: $269.95 (Cena v ČR cca 9.000 Kč – Brownells.cz)

Shrnutí výsledků

Souště jsou seřazeny abecedně v grafu nahoře. Můžete si také stáhnout excelový soubor ZDE, v tomto souboru si pak můžete třídit a hodnotíš spouště dle potřeby. Pokud umístíme do grafu hodnocení “Dráhy do spuštění” (Travel to break), což je celková délka chodu jazýčku spouště od prvního dotyku do bodu kdy se uvolní kladívko, získáme následující graf:

Zde vyhrává spoušť Elftmann Tactical a také se umísťuje první za nejkratší dráhu resetu. Tato spoušť je někde uprostřed co se týká délky propadu. Zatímco tyto spoušť je mojím favoritem v tomto srovnání, následovaná nejspíše spouští Wilson Combat a déle spouštěmi Timney, Velocity a KE Arms, přičemž se jedná o subjektivní hodnocení. Samozřejmě naprosto rozumím tomu, pokud střelec preferuje odvalovací spoušť s překvapivým uvolněním od fy Nord-Arms nebo jakoby „dvoustupňovou“ spoušť kombinovanou s extrémně rychlým uvolněním od fy TriggerTech nebo možná i AR-GOLD. Nebo se rozhodne, že spoušť RISE black je totální hvězda ve všech ohledech, což určitě je a je také nejlepší volbou z hlediska nízké ceny. NO, abych byl zcela upřimný, nejsem si zcela jistý, zda bych pochopil výběr spouště CMC, když mnohem levnější varianty ukazují převahu v několika oblastech, ale možná plochy jazýček spouště s háčkem na konci je to, co uživatel hledá.

Bezpečnost

Všechny tyto spouště jsou naladěny velmi přesně a mají minimální překrytí spoušťové páky a záchytu na kladívku. V mnoha případech, pokud uživatel zanedbá pevné utažení zajišťovacích šroubů a/nebo nastaví odpor spouště na příliš nízkou hodnotu dojde k uvolnění kladívka, když se jazýček spouště pohybuje směrem dopředu k resetu. Toto vylekalo několik uživatelů spouště Velocity a jeden z prodejců je také přestal prodávat z důvodů obavy o bezpečnost. Absolutně chápu tyto bezpečnostní obavy, protože nikdo samozřejmě neočekává, že jeho zbraň vystřelí při uvolňování spouště, ale toho chování není jedinečné jen pro spouště Velocity. Znovu opakuji, že téměř všechny z těchto spouští se budou chovat podobně za stejných (nevhodných) podmínek, z nichž hlavní je ta, že upevňovací šrouby nebudou zcela a pevně dotažené a spouště nebude upevněná v těle zbraně.

Zatímco já osobně si velmi považuji možnosti nastavení spouště podle vlastních představ, pokud bych byl výrobcem asi bych se vydal cestou fy POF a Wilson Combat a vyráběl spouště, které by nejenom nebyly nastavitelné uživatelem, ale také by nevyžadovaly pevné utažení šroubů v těle zbraně, na které se dá snadno zapomenout. Pokud používáte nastavitelnou spoušť, tak se ujistěte, že je nastavená ve správném rozsahu nastavení a že upevňovací šrouby jsou dotažené. Také kapka závitového lepidla do těchto šroubů není nikdy na škodu. Po instalaci vždy vyzkoušejte nasucho (při stisknuté spoušti) pohyb závěru s následným uvolnění spouště, že nedochází k tzv. „padání kladívka“ zejména při zpětném pohybu z resetu.

Jedna další bezpečnostní poznámka je ta, že všechny testované spouště mají tak krátkou dráhu spuštění, že je velmi snadné provádět vícenásobné odpaly (tzv. „kulometění“) a to samozřejmě nechtěně. Pokud nebudete tisknout spoušť směrem dozadu po každém výstřelu, ale místo toho se pokusíte o rychlou střelbu bez výrazného pohybu spouště jakýmkoliv směrem, většinou se dočkáte kulometné střelby (obzvláště u těch spouští, které lehce postrčí spoušť dopředu po resetu – typicky ty co mají silný přerušovač – což je přesně případ spouště Tac-Noc 3MR – spoušť která odpaluje i při zpětném pohybu spouště).

Navíc mají tři spouště v testu dodatečný bezpečnostní mechanismus. Spouště ELF a Wilson Combat mají bezpečnostní ozub, který má za úkol zachytit kladívko, které sklouzne z nějakého jiného důvodu, než je stisknutí spouště z hlavního záchytného ozubu (například při pádu zbraně na tvrdý povrch). Spoušť AR-GOLD obsahuje zábranu, které se odsune z dráhy kladívka až při úplném stisknutí spouště, jinak brání dopadu kladívka.

Ostatní srovnání

Graf výše ukazuje průběh odporu spouště Geissele Super Dynamic 3 Gun (SD-3G), která se standardně instaluje do pušky Lancer System L30 Heavy Metal. Rozsah grafu je odlišný od ostatních v tomto testu, takže si všimněte toho navýšení v hodnotách. V obou hodnotách, Dráha ke spuštění a Délka propadu by spoušť SD-3G skončila v tomto srovnání na 12 místě ze 14 míst. A přitom je to velmi dobrá spoušť. Tak vynikající totiž spouště ve srovnání ve skutečnosti jsou.

Pro ještě snazší vizualizaci je průběh této spouště Geissele vyznačen tučně ve stejném gradu jako spoušť ELF ve stejném měřítku, jaké používáme v tomto článku. Délka pohybu spouště je asi dvojnásobná a celková dráha skluzu po funkčních plochách je přímo obrovská v přímém srovnání. Opravdu, spoušť RISE black za $129 je ostřejší a kratší než tato Geissele za $260. A opět opakuji, nikdo by při jasném rozumu netvrdil, že spoušť SD-3G je špatná spoušť.

To je průběh spouště u pušky CZ 455, což je slušná opakovací malorážka. Je to velmi dobrá spoušť. To jen pro ty, kteří si myslí, že spoušť na samonabíjecí pušce nemůže být tak dobrá jako slušný spoušť na opakovačce. A je vidět, že většina spouští z testu by ji překonala.

Potřebujete další příklad? Zde například průběh spouště pušky Ruger Precision Rifle začínají víceméně až po namáčknutí čepelky bezpečnostní pojistky. Zde mluvíme asi o pohybu 0.0265“ (0,7 mm) od začátku pohybu po super čisté spuštění. Je to neuvěřitelné, ale tato hodnota je stále horší, než hodnoty u dvou spouští z tohoto testu (ELF a Wilson) a také u dalších dvou, pokud odečtete namáčknutí (AR-GOLD a TriggerTech).

Shrnutí

Průběh odporu těchto kontejnerových spouští je neskutečný a je to jen díky tomu, že byli schopní výrobci nastavit přesnou vzdálenost mezi kladívkem a spoušťovou pákou. Díky kontejneru, který drží tyto součástky pevně na svém místě v prostoru nebylo již potřeba udržovat tolerance pro pokrytí variability rozměrů jednotlivých těl zbraní (lowerů). Každá ze spouští je také nastavitelná výrobcem před dokončením výroby, takže je možné ji začít hned využívat tím nejlepším způsobem bez ohledu na to do jaké zbraně tuto spoušť vkládáte. Jednoduše není možnost pro standardní 3 dílnou spoušť, aby dosáhla stejného výsledku.

Samozřejmě vždy existuje možnost, že takto dobrou spoušť pokazí samotný uživatel. Pokud má vaše spoušť upevňovací šrouby, které mají upevnit spoušť v těle zbraně, nezapomeňte je utáhnout až bude spoušť nainstalovaná a zajištěná příčnými kolíky v těle zbraně. Jak můžete vidět nahoře to může také znamenat použití třeba nože (nebo spíše malého šroubováčku) a odsunutí konců pružiny kladívka tak aby se dalo dostat k těmto pojistným šroubům pomocí imbusového klíče, ale je to tak potřeba udělat. Pokud je na vaší spoušti síla odporu nastavitelná (nebo délka překrytí záchytu kladívka s ozubu na spoušťové páce), zůstaňte v doporučeném rozsahu výrobce a vždy vyzkoušejte správnou funkci zbraně nasucho abyste ověřili její bezpečnost.

Po hraní si se všemi těmito spouštěmi mám já osobně svého favorita, ale to neznamená že je tato spoušť nejlepší. Všechny jsou velmi dobré, a to buď esteticky, nebo cenově, nebo celkovou délkou spuštění nebo jiným důležitým faktorem z hlediska nákupních preferencí. Vždy ale získáte velmi dobrou spoušť, která bude každodenním vylepšením oproti standardní Mil-Spec 3dílné spoušti.